Bericht van de penningmeester over contributie voor het jaar 2024


Bericht van de penningmeester over contributie voor het jaar 2024:

Vanaf 9 februari 2024 wordt bij alle leden, die aan onze vereniging een machtiging hebben verstrekt, de jaarlijkse contributie van € 20,00 per lid automatisch van de bankrekening afgeschreven.

De leden die geen machtiging hebben verstrekt, gelieve het bedrag voor eind maart zelf over te maken op rekening: NL 45 RABO 01307.05.969 t.n.v. KBO Maarheeze. Alvast dank voor uw medewerking.

Onze contributie en KBO-Brabant

De contributie die u betaalt bij onze Seniorenvereniging staat al jarenlang vast op € 20,- per jaar. Daarvan moeten wij een groot gedeelte afdragen aan KBO-Brabant, waar wij een onderafdeling van zijn. KBO-Brabant is door met name loonsverhogingen (vanwege de cao-indexering van 16,5 %) in 2024 voor een grote extra kostenpost komen staan. Met als gevolg dat men heeft moeten besluiten om de afdracht per

1-01-2024 te verhogen naar € 14,00 per lid.  

Dat betekent dat wij als afdeling Maarheeze € 6,00 per lid overhouden om onze activiteiten te bekostigen. 

Voor 2024 houden we onze contributie op € 20,00, maar u begrijpt dat we over een eventuele verhoging van de contributie per 2025 na moeten gaan denken. Mede omdat KBO-Brabant verwacht dat het noodzakelijk kan zijn dat per 1-01-2025 de afdracht weer verhoogd moet worden. Wij komen daar bij u op terug in de jaarvergadering van 2024, die plaats vindt op vrijdagmiddag 5 april as.

We zijn natuurlijk niet blij met de verhoging van de afdracht, maar we zien de noodzaak ervan in. We willen ook gebruik blijven maken van de ondersteuning die we van KBO-Brabant ontvangen. Voor de afdelingen en kringen is KBO-Brabant als “moederorganisatie” heel belangrijk. We krijgen alle actuele en noodzakelijke informatie en kunnen altijd een beroep doen op specialisten van de KBO betreffende onderwerpen die senioren aangaan. Ook ondersteuning op juridisch gebied is heel belangrijk.

Als afdeling houden we ons voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten en met de individuele belangenbehartiging. Denk hierbij aan de Cliëntondersteuning WMO, Ouderenadviseurs en Belastinginvullers. Deze vrijwilligers krijgen hun opleiding en informatie van KBO-Brabant. En KBO-Brabant is er zeker ook voor de collectieve belangen van de leden. Op dit moment gaat dat vooral over de Pensioenregeling en Wonen en Zorg. Al met al is het lidmaatschap van KBO-Brabant voor ons zeker waardevol.