De historie van onze vereniging

 

De eerste 25 jaar Ouderenbond Maarheeze

Periode 1960-1985

 

We schrijven het jaar 1960. Burgemeester van Schaik kwam met het verzoek om een bejaardenbond op te richten in Gastel, Soerendonk en Maarheeze (in Sterksel bestond er al een). In Maarheeze nam Jac Winters ( voorzitter R.K. Middenstand) het voortouw en in januari 1960 nodigde hij besturen van de standsorganisaties uit om tot een oprichting van een bejaardenbond te komen.

De oprichtingsvergadering vindt plaats op 10 maart 1960 in Hotel Noord-Brabant , aanwezig waren vertegenwoordigers van de standsorganisaties en verenigingen uit de parochie Maarheeze. Doel van deze vergadering was te komen tot het kiezen van een bestuur.

Piet Vrijsen (Katholieke Arbeiders Bond) werd tot voorzitter gekozen. Het bestuur bestond toen verder uit Riek Maas (R.K. Boerinnenbond) als secretaris/penningmeester en de heren Gerard Biemans (R.K.Jonge Boerenstand), Herman Maas (R.K. Middenstand) en Jos Heesakkers (Wit-Gele Kruis) als overige bestuursleden. De Zeer Eerwaarde Heer Pastoor  J.v.d. Vleuten was wegens ziekte verhinderd deze vergadering bij te wonen.

In deze bijeenkomst werd besloten om op korte termijn een vergadering bijeen te roepen met personen die voor het lidmaatschap in aanmerking kwamen. Van de gemeentesecretarie had men lijsten ontvangen van personen die ouder waren dan 60 jaar. Er bleken 457 personen ouder te zijn dan 60, hiervan waren er weer 228 die een leeftijd hadden boven 65 jaar. Men besloot de leeftijdsgrens te stellen op 65 jaar. Alleen gezinshoofden vanaf 65 jaar kwamen voor het lidmaatschap in aanmerking. Was een gezinshoofd jonger dan 65 en zijn echtgenote ouder dan 65, dan nog kwamen beiden niet in aanmerking voor het lidmaatschap.

De contributie werd gesteld op 50 cent per lid per maand, per kwartaal te innen  en het verenigingsjaar liep van maart t/m februari. 

Op 24 maart 1960, tijdens een bijzondere vergadering kon men zich aanmelden als lid. De vereniging startte met 49 leden. In deze vergadering werd dokter Raeven gekozen als medisch adviseur van de vereniging.                                                          

Het pas gekozen bestuur bestond uit personen die jonger waren dan 65 en men vond het toch wel nuttig als er uit de ouden van dagen een paar bestuursleden werden gekozen. Hiervoor werden aangewezen de heren A.Winters en H. van Ekert, zij kregen als taak mee de inning van de contributie. Zij namen echter zelden deel aan de bestuursvergaderingen.

 

Het jaarverslag over 1960 vermeldde naast de feitelijke oprichting van de vereniging een uitvoerige beschrijving van de totstandkoming van de allereerste activiteit, namelijk de organisatie van een busreis.

Hieronder een letterlijk verslag.

 

“Ons bestuur ging direct van wal om nog het eerste jaar een reis te organiseren. Maar zoals U allen weet, alle begin is moeilijk vooral als het de centen betreft. In eerste instantie werd het plan gemaakt om te reizen met auto’s, die dan gratis deze reis moesten doen. Na enige tijd kwamen er van de autobezitters stemmen omhoog, dat zij liever de zaak financieel steunden, als te moeten rijden, dit in verband met hun zaken. Ons bestuur is toen deze mensen persoonlijk gaan bezoeken en de uitslag was prima. Voor het bijeen gebrachte geld werd een bus gehuurd en zodoende zou de reis per bus gemaakt worden. Verdere voordelen van een bus waren: onze leden zijn beter bij elkaar, we raken niet uit elkaar, wat bij een twintigtal auto’s wel voorkomt en minder parkeerplaats nodig. Wat het organiseren van de reis betreft, kwam het bestuur overeen om een tochtje door Brabant te maken op woensdag 14 september 1960. Als aanlegplaatsen werden gekozen Oirschot, Tilburg, Sint Antonis, Overloon en Someren. Medewerking werd gevraagd van de plaatselijke EHBO, Fanfare en Politie .Bij terugkomst in Maarheeze zal het gezelschap een rijkelijk voorziene koffietafel aangeboden worden door Alfons Winters junior”.

 

Het kasverslag over 1960:

Ontvangsten                                       Uitgaven

Contributie                  f 297,00           Bus                              f 130,00

Subsidie                      f 158,40           Fooi chauffeur            f    10,00

Opgehaald bij                                    Diner

wagenbezitters            f 121,50           en consumpties           f 270,00

Rente                           f     1,75           EHBO                         f   12,75

                                                           H. MIS overledenen    f     5,00

                                                           Telefoon, zegels          f     5,40

                                                           Verteer bode               f    6,90

 

Totaal                         f 578,65           Totaal                         f 440,05

Voordelig saldo                                                                     f 138,60

 

 

 

Uit het jaarverslag van 1961 wil ik u een opmerking van een van aanwezigen met betrekking tot bestemming van de reis niet onthouden.

Gekozen werd voor Zuid-Limburg en de persoon in kwestie merkte op

“we kunnen het niet maken om naar het buitenland te gaan want de subsidie komt uit de gemeente en die kunnen we niet verteren buiten Nederland”.

 

Ook in dit jaar werd een aarzelend begin gemaakt met de kaartavonden, de animo was niet erg groot onder de leden, maar men besloot toch door te gaan met het organiseren van deze avonden.

 

De busreis in 1962 ging naar Rotterdam, het diner kwam te vervallen vanwege de hoge kosten. Rotterdam is te duur. Besloten werd om van het geld voor het diner een gezellige avond in Maarheeze te organiseren.

Ten aanzien van de reis naar Rotterdam werd door Mej. J. Guns de vraag gesteld aan het bestuur of zij een goed adres wisten waar je een zwempakje kon kopen. Het antwoord luidde: “Ik geloof dat we daarvoor  niet ver van huis hoeven te gaan, want in Maarheeze zijn er volop te koop”.

 

De jaarvergadering in 1963 werd slecht bezocht, slechts 10 leden waren er aanwezig. De voorzitter merkte in verband met deze lage opkomst het volgende op:” Met zijn allen kunnen we meer bespreken als alleen maar volgend jaar beter”.

 

De kas werd in 1963 gespekt door een gift “Duitse militairen” ten bedrage van f 300,00. Deze donatie door de legerleiding van de militaire basis in Budel is vele jaren herhaald.

 

De jaarlijkse reisjes waren een hoogtepunt in het verenigingsjaar. Bijzonder daarbij was dat de leden, in de ledenvergadering, zich konden uitspreken welke bestemming de reis had en met welke busonderneming men diende te reizen.

In 1968 werd door het bestuur geopperd om een bestemming in Belgie te zoeken, echter de leden waren van mening dat dit teveel kilometers waren en men besloot toen een reis in Brabant te maken.

 

Hieronder volgt een onverkort verslag van de reis:

“Vertrek ’s morgens negen uur vanaf Hof van Holland. De Kempenroute zou gereden worden. De reis werd verzorgd door de Fa. van Asten uit Budel. De reis ging van Maarheeze, via Sterksel naar de Achelse Kluis. Jammer genoeg wilde er geen van ons achter blijven op de Kluis en reden we maar naar Valkenswaard, daarna Dommelen en tenslotte Bergeijk. Hier werd halt gehouden in cafe – restaurant de Eijkelberg. Na wat gebruikt te hebben reden we door een paar Kempendorpen op Hilvarenbeek aan waar weer werd gestopt. Tijd om te kaarten of te wandelen. Nadat allen goed uitgerust waren ging het richting Moergestel en daarna het prachtige stadje Oisterwijk, waar de dorst gelest werd in cafe-restaurant ’t Oude Nest. Vanaf deze plaats gaat het verder richting Spoordonk, Oirschot, Best, St.Oedenrode naar Son, waar we weer uitstappen om te pauzeren in cafe De Zwaan. Vanaf deze plaats ging het weer richting Maarheeze. We reden over verschillende dorpen, Breugel, Nuenen, Geldrop, Heeze, Leende en tenslotte Maarheeze. De fanfare De Poort van Brabant stond weer klaar om ons te begeleiden naar cafe-restaurant Noord-Brabant waar een goed diner te wachten stond. Nadat allen waren uitgestapt bracht de fanfare een aardig nummertje naar voren. Burgemeester van Schaik was verhinderd maar in zijn plaats was wethouder v.d. Wildenberg gekomen om ons te verwelkomen. De voorzitter van de vereniging bedankte de fanfare en de wethouder en nadat allen een heerlijk diner hadden gebruikt was het tijd om naar huis te keren”.

 

 

In 1970 bedroeg het aantal leden 68 personen. De contributie was gestegen naar 10 gulden per lid per jaar. De subsidie, gestart in 1960 met f 158,40, is jaarlijks verhoogd en bedraagt in 1970 f 670.- Uit het kasoverzicht blijkt tevens dat men in 1970 een voordelig kassaldo had.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast reizen werden er ook kien- en kaartavonden georganiseerd. Tot 1970 werden deze activiteiten, naast de bestuursvergaderingen,  gehouden in cafe-restaurant Winters. Echter door de aanpassing van de weg Eindhoven-Weert v.v. was het voor heel wat ouderen bezwaarlijk om bij Winters te komen (omweg en brug). Het bestuur vond een locatie en wel in het Wit-Gele Kruisgebouw (nu Super de Boer), maar men diende er wel voor te zorgen dat er drank aanwezig was en voordien de ruimte gepoetst. Door de brandweer (Dhr. Winters) werd er maandelijks tafels en stoelen naar het wijkgebouw gebracht. Hier heeft men echter maar tijdelijk een onderkomen gevonden. Nadien werd er door Bertha Scheepers een warm en gastvrij onthaal (in cafe Scheepers) aangeboden. Tot 1985 werden er hier heel wat activiteiten gehouden zoals de kaart- en kienavonden, biljarten, Kerst- en Sinterklaasviering.

 

In de jaarvergadering 1971 gaf Dhr de Smet, voorzitter van de Stichting Marishof, uitleg over het te bouwen bejaardenhuis, aan de Smits van Oyenlaan. Er komen 10 bejaardenwoningen, 82 bedden inclusief personeel! Voor de prijs zo zei Dhr de Smet alsook Dhr Winters dienden de bejaarden zich geen zorgen te maken.

 

De jaarlijkse busreis in 1972 ging naar Limburg, veel natuurschoon, maar niet zo’n prachtig weer. Een beetje laat kwam men in Maarheeze terug. De fanfare, Poort van Brabant en de burgemeester van Greunsven verwelkomden de reizigers. Na een heerlijk diner en nog een borreltje gedronken te hebben keerden allen voldaan huiswaarts.

In september 1972 vierden de bejaardenverenigingen Gastel, Soerendonk, Sterksel en Maarheeze het 12,5 jarig bestaan. Let wel gezamenlijk met een receptie in De Valk in Soerendonk.

Tot 1969 werden de financiën

bijgehouden in een schriftje, hoe men na 1969 de financiën bijhield is niet bekend. In 1979 vond de toenmalige penningmeester het tijd worden om de uitgaven en inkomsten vast te leggen in een tabellarisch kas-bankboek. Nauwgezet werden de bedragen in een net handschrift genoteerd, helaas eindigde het boekjaar wel met een nadelig saldo van f 343,54.  In dat jaar bedroeg de subsidie van de gemeente f 800,-.

 

Het verslag van de bestuursvergadering van 3 mei 1984

Hansen Hugten 15, 50 jaar getrouwd op 9 mei. H.Mis om 13.30 uur en receptie van 18.00-19.00 uur in Hof van Holland.
Hr. Hansen heeft de gouden eremedaille ontvangen jl zaterdag
Voor het bezorgen van maaltijden een verzoek ontvangen van Herman Ritter, directeur RIWO. Wie weet daar iemand voor, in bezit van auto
Kaarten. Toestemming is verleend om dit in Marishof te doen.

’s middags of s’avonds. Gratis koffie! Geen bier of sterke drank

Weten de leden wat de bond voor hen kan doen? Dat ze dus bij de plaatselijke bond terecht kunnen.
Jaarlijkse reis, is zo’n dag niet wat te lang voor ouderen?
Toneelavonden, weinig belangstelling, laatste keer in Soerendonk, niemand uit Marishof. Levensgrote bus, weinig mensen. Het duurde overigens veel te lang. Voor bejaarden om 24.00 thuis is veel te laat. Van 20.00 uur tot 22.30 uur is net mooi.

 

Op naar het 40-jarig bestaan

Periode 1986-2000

 

Eind 1985 telde de vereniging 85 leden, het verenigingsjaar in deze periode liep van mei t/m april. Ook van deze periode is helaas op papier weinig terug te vinden. Wel zijn er nog 2 jaarverslagen gevonden en een aantal vermeldenswaardige gebeurtenissen heb ik voor U op papier gezet.

 

In een bestuursvergadering in 1989, gehouden bij Mevr. Lijten thuis,werd besloten om met ingang van 1 januari 1990 een bijdrage van 5 cent per leeftijdsjaar van de leden te vragen, dit alles op vrijwillige basis en met het doel om de financien van de vereniging wat op te vijzelen.

 

Voorbeeld: een van de leden verjaart en wordt 75 jaar. Dan wordt hem/haar een bijdrage gevraagd van 75 x 5 cent is 3 gulden en 75 cent. Deze bijdrage zal op de dag zelf door de penningmeester onder aanbieding van een schriftelijke gelukwens worden opgehaald. Dit hield echter tegelijkertijd in dat een felicitatie via de felicitatierubriek van Omroep Brabant gestopt kon worden.

Over de wijze van boeken in de verenigingsboekhouding ontstond enige discussie, die resulteerde in een voor ieder bestuurslid aanvaardbare oplossing. Welke oplossing men gevonden heeft is helaas niet bekend.

 

In de jaarvergadering  brengt penningmeester Th. Beimans verslag uit over het financiële gedeelte van het verenigingsjaar  en hieruit blijkt dat het jaar afgesloten wordt met een positief saldo, mede dankzij de vrijwillige ledenbijdrage.

 

In 1990 ontving de afdeling een brief van de KBO Brabant waarin werd aangegeven dat de jaarlijkse bijdrage van de afdeling aan de bond verhoogd zal worden van f 6,50 naar f 9,00 per lid. Dit was voor het bestuur van de vereniging onaanvaardbaar en men diende een bezwaarschrift in bij de KBO Brabant. Men overwoog zelfs om het lidmaatschap van de KBO Brabant op te zeggen.

 

Een jaar later, in de ledenvergadering 1991, werd door de voorzitter Piet Vrijsen aan de leden verteld dat de vereniging toch lid bleef van de KBO Brabant, dankzij de door de leden goedgekeurde verenigingscontributieverhoging van f 5,00. Hiervan ging f 2,50 naar Den Bosch en f 2,50 bleef in de verenigingskas.

 

Een van de verenigingsactiviteiten, namelijk het fietsen, hield de gemoederen danig bezig. De penningmeester Th. Beimans was erg ontevreden over de wijze van fietsen door de leden. “Volgens zijn zeggen werden alsmaar kleine groepjes gevormd die zelf uitmaken het wel en wee van het fietsen. Hierdoor is een algeheel overzicht niet meer mogelijk en mitsdien onverantwoord”. De voorzitter antwoordt hierop

begrip te hebben voor de opmerking van Th. Beimans maar voegt hieraan toe geen directe oplossing te weten. Daarnaast vond de voorzitter dat de deelname door leden aan fietstochten maar matig was. Hij spoort alle leden aan in de toekomst meer te gaan deelnemen, het is immers een zeer nuttige vrijetijdsbesteding en tegelijkertijd een gezonde ontspanning.

 

Ook het 30jarig bestaan van de vereniging in 1990 werd gevierd. De feestavond  werd opgeluisterd door een accordeonclub, bestaande uit 2 dames en 4 heren en een zangclubje bestaande uit 4 dames. De kosten van deze gezelschappen bedroegen f 10,- per persoon, daarnaast een stukje vla met koffie en 3 consumpties per persoon.

 

De vereniging ontving in juni 1993 een extra subsidie van de gemeente Maarheeze, in het kader van het jaar van de ouderen. Besloten werd om elk lid een presentje te geven. Het voorstel van de penningmeester

Beimans om een kaars te kopen en die met Pasen aan de leden te geven, werd unaniem aangenomen. Mia Lijten zal contact opnemen met de kaarsfabriek in Hamont, daarna zullen de vier bestuursleden samen gaan bestellen.

 

In de algemene ledenvergadering 1994 werd het jaarverslag door de voorzitter voorgelezen, de functie van secretaris was nog steeds vacant.

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt, men wilde zo snel

mogelijk met kienen beginnen.

 

 

In 1997 werd aan de leden in een algemene ledenvergadering gevraagd of men lid wilde blijven  van de KBO Brabant. De afdracht aan de KBO Brabant bedroeg toen f 12,- per lid en men vond de tegenprestatie van deze bond maar matig, alleen het maandblad Nestor kreeg men toen.

40 leden stemden voor het lidmaatschap en 17 tegen, hierdoor bleef men lid van de bond. In 1997 startte men met een intensieve ledenwerving wat resulteerde in een groei van 82 naar 140 leden.

 

In de jaarvergadering van april 1997 trad Piet Vrijsen als voorzitter af, een functie die hij 37 jaar lang met plezier heeft vervuld en in mei werd Piet benoemd tot erelid van de vereniging. Dre Verweerden nam in april 1997 de voorzittershamer over. In mei 1997 werd de Nieuwsbrief geintroduceerd. Via de Nieuwsbrief worden de leden maandelijks geinformeerd over de komende activiteiten. Het typen, indelen van artikelen en het drukken van de Nieuwsbrief werd verzorgd door Mevr. M. Steer, een functie die zij jarenlang heeft vervuld.

 

In de Nieuwsbrief van november 1998 werd aangekondigd dat Cor Heesterbeek officieel benoemd is tot ouderenadviseur. Hiermee werd de basis gelegd van wat we nu kennen als de werkgroep ouderenadviseurs.

 

In 2000, het jaar waarin de vereniging 40 jaar bestond, kon het 200e lid van de vereniging genoteerd worden.

 

Het jubileumfeest gehouden op vrijdag 24 maart kende het volgende programma:

14.00 uur een mis in de Smeltkroes, daarna koffie met vla  en een feestelijke algemene ledenvergadering.

17.00 uur koffietafel voor de leden, opgeluisterd met muziek.

19.30 tot 21.00 uur een receptie, met muziek van het orkest De Leste Aojum.

 

 

 

Het 50 jarig bestaan komt in zicht

Periode 2001-2010

 

In de Nieuwsbrief van januari 2001 werd een oproep gedaan om activiteitenbegeleiders te werven. Vele handen maken licht werk.

Inmiddels beschikt de afdeling over 5 ouderenadviseurs en deze doen een dringend beroep op de leden om niet te aarzelen de hulp van de ouderenadviseurs in te roepen bij zaken zoals belastingformulieren en aanvragen vergoedingen bij de gemeente.

 

Het “ouderenhome” gaat in 2001 de bestuursgemoederen bezig houden.

Het bestuur is tegen het voorstel van de gemeente om een ouderenhome te bouwen , welke gepland is op de Brink nabij Marishof, als dit  ten koste gaat van het bouwen van aanleunwoningen.

 

In de ledenvergadering 2001 wordt medegedeeld dat de contributie vanaf 2002 verrekend zal gaan worden in euro’s. Het bedrag wordt vastgesteld op 14 euro.

 

De reislustige leden van de KBO Maarheeze kwamen ook in 2001 aan hun trekken mede dankzij de KBO Budel. De leden uit Maarheeze konden namelijk inschrijven op de busreizen KBO Budel.

 

In december 2001 werd een ledenwervingsactie gestart, doelstelling om eind 2001 een ledenaantal van 235 te hebben werd niet gehaald.

 

Ook in 2002 werden er veel activiteiten georganiseerd zoals reizen, themadagen, cursussen, midgetgolf, fietstochten, kaarten, IVN wandelingen, kienen, biljarten.

 

In de jaarvergadering  2003 werd melding gemaakt van het feit dat twee leden van onze vereniging gehuldigd werden als vrijwillig(st)er in de gemeente Cranendonck te weten Annie Maas en Jack Boelens.

Piet Baudoin nam de voorzittershamer over van Dre Verweerden en Tonnie Lodewijks, Hans Steer en Martien Heesterbeek namen zitting in het bestuur.

Dre Verweerden en Riet van Gerven traden af.

 

De activiteitencommissie  onderhandelde met succes met de directie van het pas geopende fitnesscentrum ENJOY in Maarheeze om  speciaal voor KBO-leden een ochtend te reserveren voor bewegings- en inspanningsoefeningen.

 

In september werd een rondrit door de Peel georganiseerd , in samenwerking met Marishof, wat een groot succes bleek te zijn.

 

In 2005 werd voor het eerst een jaarboekje door de vereniging uitgegeven. Naast de activiteitenkalender treft men hierin ook allerlei zaken zoals ouderenadviseurs, naam en telefoonnummer bestuursleden.

 

Ook in 2007 groeide onze vereniging, per 1 januari 2007 telden we 380 leden en het ledenaantal bedraagt per 31 december 403 leden.

De KBO is een belangenvereniging voor 50 plussers, iedereen boven die leeftijd is van harte welkom. In juli 2007 werd een nieuwe mijlpaal bereikt in ons ledenaantal, onder grote belangstelling werd tijdens een geanimeerde speciale bijeenkomst in Marishof het 400ste lid verwelkomd.

 

Gedurende 2007 kreeg de invulling van de diverse werkgroepen, taakomschrijving en bezetting, haar gestalte en deze zijn nu volledig zelfstandig werkzaam. Vertegenwoordigers van de werkgroepen maken tevens deel uit van het Bestuur.

Een kort overzicht van de taken van diverse werkgoepen.

 

 Algemene Zaken

 

De navolgende onderwerpen zijn besproken en akkoord bevonden door het bestuur.

KBO-leden die 80 of 90 jaar worden, worden  met een bezoek vereerd.

Bij een 50 jarig huwelijksfeest krijgt men een envelop met inhoud.

Jaarlijks is er een mis voor leden en overleden leden van de KBO.

Vervoer zal geregeld worden voor leden die activiteiten in Marishof of de Smeltkroes willen bijwonen.

 

Activiteiten

 

Organiseren van de nieuwjaarsreceptie in Marishof.

Maandelijks terugkerende activiteiten zijn kaarten (rikken en jokeren) zwemmen, kienen, biljarten en fitness.

Daarnaast zijn er elke maand wel een aantal bijzondere activiteiten te melden zoals fietstochten van 40- en/of 60 km, midgetgolf, demonstraties, diverse lezingen, muzikale middagen, carnavalsavond, dansen en kerstviering.

Het verenigingsjaar afsluiten met een kerstviering .

 

Vermeld moet worden dat er ook door de Activiteitencommissie van de Smeltkroes progamma’s voor ouderen worden gehouden.

 

Om al die activiteiten te organiseren hebben wij als commissie veel vrijwilligers nodig, mede door deze vrijwilligers slaagden wij als activiteitencommissie erin om deze activiteiten naar tevredenheid te volbrengen. Daarom willen wij deze ook hartelijk danken voor hun inzet bereidheid en tijd.

Maar ook de belangstelling van de K.B.O leden kunnen we natuurlijk niet missen. 

 

In Marishof zijn we afgelopen jaar met een nieuwe activiteit het koersballen gestart. Door de enthousiaste spelers werd het koersballen een succes .Mocht u interesse hebben, kom eens langs of  doe gewoon een keertje mee, u bent van harte welkom.

      

 

Tot slot kunnen we nog melden dat het kienen 14 jaar geleden is gestart ( in november 1996)  en dat de Biljartclub in september 2008, 10 jaar bestond .

 

 

 

Beleid

De werkgroep Beleid houdt zich bezig met specifieke onderwerpen.

Veel aandacht is gegeven aan wonen in onze gemeente, niet alleen door direct onze visie uit te dragen, maar ook door deelname aan het IDOP project. Ook de WMO en specifiek hoe de gemeente Cranendonck hiermee omgaat heeft veel aandacht gehad en blijft een bron van zorg!

Te weinig aandacht heeft de werkgroep kunnen geven aan vervoer, voornamelijk richting SRE. Voor deze werkgroep zoeken we danook versterking en nodigen leden met belangstelling om aan de toekomst mee te werken uit, toe te treden.

 

Ouderenadviseurs

Onze ouderenadviseurs zullen u met raad en daad bijstaan met betrekking tot vragen of problemen op het gebied van wonen, welzijn en financien.

 

 

In 2009 is de Jubileumcommissie van start gegaan om voor een ieder en “ elck wat wils” een programma samen te stellen. Het resultaat vindt U de vorm van dit boekje en in het activiteitenoverzicht 2010.

 

 

Tenslotte, bijna 50 jaar geleden namen enkele personen het initiatief om ouderen van 65 jaar en ouder ontspanning aan te bieden in de vorm van kaarten, kienen, koffie en keuvelen. De K’s die nu nog steeds een belangrijke basis voor onze vereniging zijn en wel omdat deze activiteiten zorgdroegen en nog steeds zorgdragen voor de noodzakelijke sociale contacten.

Naast uitbreiding van activiteiten voor zowel uw ontspanning als inspanning helpt de KBO u ook via onze ouderenadviseurs. De door de ouderenadviseurs georganiseerde themamiddagen in november en december trokken meer dan 600 belangstellenden uit de gehele gemeente Cranendonck. Ook worden uw belangen behartigd in gesprekken met gemeente en andere ouderenverenigingen, Samenwerking is er met Zuidzorg, Land van Horne en nog vele anderen.

 

Wij wensen U allen veel plezier in het jubileumjaar en we zijn er haast zeker van dan ook het 500ste lid te mogen begroeten.

 

 

Dank aan allen die op welke wijze dan ook mij geholpen bij het verzamelen van informatie, het schrijven en het corrigeren van het verhaal over de geschiedenis van de KBO Maarheeze.

 

Andre Meulman