Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op vrijdag 5 april 2024 in Ons Kwartier.

Aanwezig: Het voltallige bestuur : Arno Baks, Annemarie van Kuijk, Frits van Meijl, Willy Kuipers, Wil Thijssen en 78 leden.

1. Opening

Voorzitter Arno Baks opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij is aangenaam verrast door de grote opkomst, heel fijn dat zoveel leden hiermee hun betrokkenheid bij onze seniorenvereniging tonen. Omdat de biljarts niet naar beneden kunnen vanwege water in de put, is er minder ruimte in de zaal, maar gelukkig is er voor iedereen een plaatsje.

De voorzitter meldt dat er een afmelding wegens ziekte ontvangen is van erelid Piet Baudoin. Hij wenst hem van harte beterschap.

Een extra welkom is er voor erelid Gerard Biemans, medeoprichter van onze vereniging.

Vaststellen van de agenda
Er komen geen reacties op de vraag of er nog opmerkingen of aanvullingen zijn op de agenda, dus wordt er conform de agenda verder gegaan.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2023

Deze notulen zijn verspreid via de Nieuwsbrief van Maart 2024 en stonden ook te lezen op onze website

Er komen geen vragen of opmerkingen over deze notulen, ze worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan notulist Wil Thijssen.

3. Jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 is opgenomen in de Nieuwsbrief van april 2024. Secretaris Willy Kuipers presenteert het verslag.

Enkele hoofdpunten:

 • Jaarvergadering 31-03-2023: aanwezig voltallige bestuur en 52 leden.

Aftredende bestuursleden Arno Baks en Wil Thijssen worden beiden herkozen.

 • Ledenaantal: op 1-1-2023 had de vereniging 624 leden, op 1-1-2024 waren dat er 664. Gemiddelde leeftijd 77 jaar.
 • Communicatie: onze maandelijkse Nieuwsbrief en de actueel gehouden website www.seniorenverenigingmaarheeze.nl;

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers:

 • De ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belasting-invullers.
 • De beheerders, die voor het hele gebouw zorgen.
 • De tuinploeg, die ervoor zorgt dat de tuin van Onze School er altijd prachtig bijligt.
 • De gastvrouwen en gastheren, die zorgen voor een warm onthaal van de bezoekers.
 • De coördinatoren van het grote aantal activiteiten dat plaatsvindt.
 • De leden van de “Lief en Leed” groep.
 • De leden van de evenementencommissie, die speciale activiteiten organiseren.
 • De mensen die zorgen voor de inhoud, het maken van en bezorgen van de Nieuwsbrief.
 • De kookgroep en keukenhulpen.
 • Het bestuur.

En alle anderen die zich met liefde en plezier inzetten voor de vereniging.

Activiteiten: Er zijn vaste activiteiten die wekelijks, enkele keren per maand of maandelijks plaats vinden. En er zijn iedere maand weer een aantal bijzondere activiteiten: uitstapjes, muziekuitvoeringen, informatiebijeenkomsten etc.

Het jaarverslag eindigt met de hoop dat we in 2024 weer heel veel mensen mogen ontmoeten tijdens onze activiteiten. De secretaris wordt met applaus bedankt.

4. Financieel verslag 2023

Aan de hand van een aantal sheets geeft penningmeester Frits van Meijl een overzicht van de stand van zaken. De sheets laten de cijfers zien van wat begroot was voor 2023 en wat de werkelijke cijfers zijn geworden in 2023.

De inkomsten komen uit: contributies, subsidie van de gemeente, donaties zoals de bijdrage van RABO Clubsupport, verhuur en omzet in Ons Kwartier. De laatst genoemde inkomsten zijn gestegen doordat we in 2023 weer meer bezoekers in Ons Kwartier mochten ontvangen. Ook zijn er meer inkomsten uit verhuur, omdat wij bepaalde ruimtes in het gebouw, die we als vereniging huren van de Stichting, in feite weer onderverhuren (bv. voor bloedprikken) en de inkomsten daaruit aan de Seniorenvereniging ten goede komen.

Aan de uitgavenkant is te zien dat de grootste kostenposten zijn: de afdracht aan KBO-Brabant, de Nieuwsbrief en de huur van de ruimtes in Onze School. Uit de reservering voor de inventaris is een bedrag van € 8213,- gebruikt voor de aanschaf van nieuwe tafels.

Boekjaar 2023 kan worden afgesloten met een positief resultaat van  € 4689,-

Ook de balans wordt op het scherm geprojecteerd en die laat zien dat we er als vereniging goed voorstaan.

De cijfers die de penningmeester presenteert zijn duidelijk, er zijn geen vragen. Hij krijgt van de aanwezigen een applaus als waardering voor zijn werk.

5. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit Harrie van Horne en André Meulman heeft de boeken gecontroleerd. Harrie geeft een toelichting. Hij deelt mee dat de kascontrole goed voorbereid was door de penningmeester, alles lag klaar en zag er keurig uit. De commissieleden kregen duidelijke uitleg van de penningmeester en zijn geen problemen tegengekomen.

Het is hen wel opgevallen dat de penningmeester veel werk moet besteden aan het regelen van de financiën voor de vereniging. Daarvoor een extra compliment voor de penningmeester.

De kascontrolecommissie adviseert de penningmeester en daarmee het bestuur décharge te verlenen.

De vergadering gaat hiermee akkoord met een applaus. De leden van de kascontrolecommissie worden bedankt.

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

André Meulman en Jan Migchels (was reserve) vormen de nieuwe kascontrolecommissie. Jan de Bruyne meldt zich aan als reserve-lid. Onder dank van de vergadering worden zij benoemd.

7. Bestuursverkiezing

Statutair aftredend is Willy Kuipers-Vrijsen. Zij heeft aangegeven herkiesbaar te zijn voor een volgende periode. Er is geen tegenkandidaat en Willy wordt met applaus herkozen.

Vanaf 11 april 2023 heeft dhr. Paul Linders als aspirant-bestuurslid en afgevaardigde van de beheerders de bestuursvergaderingen bijgewoond. Het bestuur stelt de vergadering voor Paul Linders te benoemen tot bestuurslid. Hij wordt met applaus benoemd en neemt plaats aan de bestuurstafel.

Vanaf de komende bestuursvergadering gaat dhr. Ruud van Brussel als aspirant-bestuurslid de vergaderingen bijwonen. Hij kan zich dan oriënteren op het bestuurswerk en zich inwerken voor een eventuele toetreding tot het bestuur.

De vergadering onderstreept deze mededeling met applaus.

8. Begroting 2024

Aan de hand van sheets laat de penningmeester zien hoe de begroting voor 2024 eruit ziet. Deze voorziet in een positief resultaat van € 450,-.

In de begroting voor 2023 is een bedrag van € 950,- begroot voor tuinonderhoud, daar is niets aan uitgegeven en ook niets meer voor begroot voor 2024. De voorzitter legt uit dat besloten is dat de Stichting het tuinonderhoud voor hun rekening neemt.

Er zijn geen vragen en onder applaus wordt de begroting 2024 vastgesteld.

9. Aanpassing van de contributie in 2025

In de loop van het bestaan van de Seniorenvereniging is de contributie met kleine stapjes van f 6,- gegaan naar wat het nu al enkele jaren is: € 20,- per jaar. Het bestuur stelt voor om de contributie nu te verhogen naar € 25,- per jaar. Hiervoor worden de volgende argumenten gegeven:

 • Alles is duurder geworden.
 • De afdracht aan KBO-Brabant is verhoogd naar € 16,- per lid (vanwege 16,5 % verhoging van de personeelskosten bij KBO).
 • Onze contributie van € 20,- is niet eens voldoende om de afdracht KBO en onze Nieuwsbrief te bekostigen.
 • KBO-Brabant geeft als advies voor de contributie van de afdelingen het bedrag van € 32,-

Vraag van André Meulman: Kan er nog wat meer financiële onderbouwing gegeven worden voor de verhoging van de contributie. Uit het positieve exploitatieresultaat en de balans blijkt die noodzaak niet.

De voorzitter geeft aan dat op de eerste plaats dat positieve resultaat vooral te danken is aan de grote inzet van onze vrijwilligers. Maar dit positieve resultaat wil niet zeggen dat we geen risico lopen op tekorten wat betreft de exploitatie in de toekomst. Het wordt steeds duurder om alles in orde te houden (kijk bv. naar de kosten voor de reparatie van de biljarts). Verder willen we zo lang mogelijk de kosten voor de consumpties en zeker voor de koffie/thee (€ 0,50) zo laag mogelijk blijven houden om laagdrempelig te blijven en het voor iedereen mogelijk te maken Ons Kwartier te bezoeken. En we moeten ook niet uit het oog verliezen dat het positieve resultaat mede bepaald wordt door niet-structurele inkomsten.

Met applaus gaat de vergadering akkoord met verhoging van de contributie naar € 25,- per 1-1-2025.

10. Ons Kwartier

Het is positief te kunnen constateren dat de bezoekersaantallen in Ons Kwartier weer omhoog gegaan zijn. Het is er een groot deel van de week gezellig druk.

Verder wordt nog vermeld dat:

 • De Stichting 60 zonnepanelen heeft laten plaatsen op het gebouw, waar wij natuurlijk van meeprofiteren.
 • Er nieuwe tafels gekocht zijn.
 • We 50 stoelen gekregen hebben van de Smeltkroes. Ze passen prima bij onze stoelen en na voorzien te zijn van nieuwe dopjes onder de poten staan ze nu in de vergaderruimte en om de grote tafel in Ons Kwartier. De rest staat als reserve op zolder.

11. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering die vlot en goed verlopen is. Iedereen wordt uitgenodigd om onder het genot van de klanken van muziekgroep “Spelt” deze bijeenkomst nog even gezellig voort te zetten, waarbij de consumpties voor rekening van de vereniging zijn. Daar wordt met plezier gebruik van gemaakt.

Mia Duisters neemt nog even het woord. Ze vraagt de aanwezigen om nog een extra applaus voor alle vrijwilligers. Daar geeft iedereen graag gehoor aan en daarmee komt er een mooi slot aan de jaarvergadering 2024.

Wil Thijssen, 7 april 2024.