Huishoudelijk reglement

Belangrijk voor de leden van de Seniorenvereniging  Maarheeze.
 

Elk jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Alle leden, alsmede steunende leden, hebben toegang tot deze Algemene Ledenvergadering, maar alleen leden hebben stemrecht. De eindbevoegdheid ten aanzien van alle aangelegenheden komt toe aan deze Vergadering (ALV).

 

De vereniging kent leden, personen vanaf 50 jaar en ouder, alsmede begunstigers en ereleden. Elk lid dient een bedrag aan contributie te betalen, zoals op de Algemene Leden Vergadering wordt bepaald. Voor dit jaar (2015) is de contributie 20 euro per jaar. De contributie dient uiterlijk 1 februari van het nieuwe verenigingsjaar, betaald te zijn. Een eenmaal betaalde contributie wordt niet teruggegeven.

 

Afmelden als lid dient te geschieden voor 1 december van het nieuwe verenigingsjaar, bij de ledenadministratie. Dit moet altijd schriftelijk  gebeuren. Afmelden na 1 december wordt als te laat aangemerkt en dan dient alsnog de Bondsbijdrage (= afdracht aan KBO-Brabant) te worden voldaan.

 

Elk lid kan in principe elke functie binnen de vereniging bekleden.

 

Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en handelen. De vereniging kan daar niet aansprakelijk voor worden gesteld, tenzij het lid handelde binnen zijn bevoegdheden.

 

Maatregelen door het bestuur moeten altijd schriftelijk worden meegedeeld onder opgave van reden(en) en zo mogelijk na voorafgaande waarschuwingen.

 

De Seniorenvereniging zal aandacht besteden aan bijzondere gebeurtenissen met betrekking tot haar leden als zo'n gebeurtenis bij het bestuur bekend is en door het betreffende lid op prijs gesteld wordt.

 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Maarheeze.