Notulen Algemene Ledenvergadering 2021

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 7 september 2021 om 19.30 uur in Ons Kwartier.

1. Opening
Voorzitter Arno Baks opent de vergadering.
Namens het voltallige bestuur een hartelijk welkom aan de ruim 50 aanwezige leden. Deze ledenvergadering wordt later gehouden dan statutair is vastgelegd, maar vanwege de beperkingen door Covid-19 is deze uitgesteld. Per 10 maart 2020 werden alle activiteiten in Ons Kwartier gecanceld en stilgelegd. Ook de festiviteiten rondom ons 60-jarig bestaan werden allemaal afgelast. Gelukkig is dit in goed overleg met de artiesten en de cateraar gebeurd. Kort hierna werden we allemaal geconfronteerd met corona, wat gepaard is gegaan met zeer ingrijpende gevolgen voor eenieder van ons.

1A. Vaststelling agenda                                                                                                                                                                                                                        Van een van onze leden heeft het bestuur, onze beheerders en meerdere overige leden een mailtje ontvangen met het verzoek een nieuw agenda-punt 2 in te voegen met als titel “Feiten en ervaringen na de renovatie”. Het bestuur noemt vier redenen om dit verzoek niet als afzonderlijk punt te agenderen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord waardoor de behandeling van de brief niet nader in stemming wordt gebracht. Betreffend lid verzoekt om in de notulen te vermelden dat het bestuur weigert om het agendapunt van hem in stemming te brengen. De voorzitter geeft nogmaals aan dat zij het bestand “Feiten en ervaringen na de renovatie” niet hebben ontvangen en derhalve geen inzicht hierin hebben gekregen en dat noopt het bestuur tot dit besluit. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 3 maart 2020
De notulen zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van september 2021.
Er komen geen opmerkingen over en deze worden ongewijzigd goedgekeurd. De voorzitter bedankt Harrie Biemans voor het vastleggen van de notulen.

3. Jaarverslag 2020
Het jaarverslag 2020 is opgenomen in de Nieuwsbrief van september 2021 en is ook te vinden op deze website.
Willy Kuipers neemt het jaarverslag op hoofdpunten nog even door. Zij vraagt speciale aandacht voor onze website. Hier vindt men alle actuele informatie. Ook de vele vrijwilligers van onze vereniging worden nog eens vernoemd. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zouden de activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Alle vrijwilligers zijn bedankt met waardebonnen van de middenstand. Dit werd zeer gewaardeerd door zowel de vrijwilligers alsook de middenstand. Met Kerst is bij de leden een kerstbrood bezorgd, vergezeld van een kerstwens. Per 1 januari 2021 hebben wij 619 leden.
Willy bedankt.

4. Financieel verslag 2020
Penningmeester Frits van Meijl geeft een overzicht van de stand van zaken middels een aantal sheets. In de Nieuwsbrief van september 2021 is een en ander terug te vinden. Er is een groot verschil tussen begroting 2020 en resultaat 2020 wat betreft de schoonmaakkosten. Dit komt doordat de stichting een gedeelte van de schoonmaakkosten voor haar rekening neemt omdat deze betrekking hebben op het gehele gebouw. Er komen geen vragen. Frits bedankt.

5. Verslag kascontrolecommissie
De boeken zijn gecontroleerd door Frans Keizer en Riky van den Berg.
Frans Keizer geeft een toelichting. Er zijn geen onvolkomenheden tevoorschijn gekomen. Het is een overzichtelijke en degelijke verslaglegging. Frits bedankt. De penningmeester en daarmee ook het bestuur wordt décharge verleend. Akkoord. De leden van de kascontrolecommissie worden bedankt.

6. Benoeming kascontrolecommissie
Riky van den Berg en Rinus van den Elsen vormen de kascontrolecommissie. Harrie van Horne wordt reserve.
Onder dank van de vergadering worden zij benoemd.

7. Bestuursverkiezing
Uit het overleg tussen bestuur en beheerders is naar voren gekomen dat het wenselijk is dat er vanuit de beheerders een vertegenwoordiger in het bestuur zit. Hieruit is Willem van Gijzel naar voren gekomen. Willem draait al een tijdje mee met het bestuur. Hij wordt met algemene stemmen gekozen. Willem neemt plaats aan de bestuurstafel. Het bestuur zou ook graag een vertegenwoordiger verwelkomen uit de diverse activiteitengroepen en zodoende het aantal bestuursleden op zeven brengen. Hier wordt nog naar gezocht. Akkoord.

8. Begroting 2021
Aan de hand van sheets toont Frits de begroting 2021.
Hopelijk gaat de omzet weer omhoog door de openstelling van Ons Kwartier. Ook een nieuwe vermelding, te weten: huur diverse ruimtes. Dit betreft de voormalige WMO-ruimte, die wij in gebruik hebben genomen. Hier staat tegenover dat de stichting de schoonmaakkosten voor het gebouw voor haar rekening gaat nemen. Rinus van den Elsen merkt op dat de bijdrage aan KBO-Brabant zeer hoog is. Dit is ook de mening van het bestuur. Maar andere KBO’s hebben daar minder problemen mee en dit bedrag is in hun vergadering goedgekeurd. En wij moeten dan hierin meegaan. De huidige bijdrage aan KBO-Brabant is ca. €12,- en wordt verhoogd naar ca. €13,- Gerrit van Hees vraagt wat wij voor dit bedrag terugkrijgen van KBO-Brabant. Dit betreft voornamelijk juridisch advies, dat vooral is terug te vinden in hun collectief optreden richting gemeente e.d. En er wordt ook behoorlijk aan de weg getimmerd richting Den Haag. Verder voor ons: modelstatuten, ondersteuning bij diverse vragen c.q. vraagstukken, LEA-web voor de administratie en maandblad ONS.

9. Ons Kwartier                                                                                                                                                                                                                                          De voorzitter maakt melding van het feit dat er bij een aantal leden twijfel bestaat of de bezoekers wel of niet zijn gevaccineerd of een negatieve verklaring kunnen overleggen of al corona hebben gehad. Hierdoor blijven zij nog steeds weg uit Ons Kwartier. ‘s Morgens is navraag bij bezoekers niet toegestaan. Ons Kwartier is dan als huiskamer van Maarheeze een openbare ruimte. Ook willen wij niet de functie van politieagent op ons nemen. Wij hopen dat het kabinet op korte termijn duidelijkheid gaat bieden in deze kwestie.
                                                         
Vervolg punt 9 Concept notulen
- Uitbreiding vrijwilligers. Er is dringend behoefte aan meer vrijwilligers. Momenteel gaat een en ander ten koste van de huidige bezetting. Meld je dus aan.

10. Rondvraag
- André Oud vraagt even de aandacht. Als ouderenadviseur komt hij bij mensen die een kleine schuld hebben die als een loden last op hun schouders drukt. Hij heeft overleg hierover met de gemeente om te komen tot de oprichting van een soort kredietbank, zodat de gemeente deze schuld overneemt en deze mensen weer uitzicht biedt voor de toekomst. Om dit punt bij de gemeente in te kunnen brengen heeft hij minimaal 50 handtekeningen nodig van inwoners, inclusief hun persoonsgegevens. Hij vraagt de aanwezigen om hun medewerking en laat een hiervoor bestemde lijst rondgaan.
- Frans Timmermans heeft de statuten goed bestudeerd en heeft een onvolkomenheid ontdekt. Er wordt vermeld dat het bestuur de voorzitter kiest, maar de voorzitter wordt gekozen door de leden in de algemene ledenvergadering. Dit zal worden meegenomen bij een statutenwijziging.
                                                                                                                                                                                                                                                                    11. Sluiting
Arno Baks dankt iedereen voor de bijdrage aan deze vergadering. Verder bedankt hij Harrie Biemans voor het jarenlang vastleggen van de notulen van de bestuursvergaderingen alsook de algemene ledenvergaderingen. Hiervoor krijgt Harrie een leuk presentje. Waarvoor hartelijk dank. En: graag gedaan.
Arno vervolgt: Blijf lekker zitten en neem nog een drankje. Hier wordt gezellig gebruik van gemaakt. En met een behoorlijke bezetting wordt volop genoten van het drankje alsook het voetbal, Nederland - Turkije 6 - 1.

Harrie Biemans, 8 september 2021