Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 26 april 2022 in Ons Kwartier.

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 26 april 2022 in Ons Kwartier.

 Aanwezig: Het voltallige bestuur : Arno Baks, Annemarie van Kuijk, Frits van Meijl, Willy Kuipers,

Willem van Gijzel, Wil Thijssen en 30 leden.

 Bericht van verhindering ontvangen van : Jeanne van Weert-van der Meijden; Riky van den Berg.


Opening

Voorzitter Arno Baks opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom:

“Heel fijn dat we weer een statutaire jaarvergadering kunnen houden, in de afgelopen coronatijd was dat niet mogelijk. We zijn wel iets later in het jaar, want in normale omstandigheden houden we deze vergadering in de maand maart. Hopelijk is het in 2023 weer mogelijk om ons gebruikelijke tijdstip voor deze vergadering aan te houden. Dat zou dan over 10 maanden zijn, dus voor mij een kort laatste jaar als voorzitter.

De opkomst is deze keer minder dan bij eerdere jaarvergaderingen. In de afgelopen twee jaar zijn veel mensen ons ontvallen. Volgens de cijfers van de KBO zitten we nu op 599 leden, in onze eigen administratie komen we op 602 leden. Gelukkig melden zich ook regelmatig nieuwe leden aan”.

 

De voorzitter gaat over tot het feliciteren van het aanwezige en zeer gewaardeerde lid Harrie van Horne. Deze is vandaag hier in Onze School verrast met een koninklijke onderscheiding die hem uitgereikt is vanwege zijn vele verdiensten op het terrein van sociaal welzijn. Harrie krijgt namens de Seniorenvereniging een fles drank aangeboden en Harrie op zijn beurt trakteert alle aanwezigen op een lekker stuk vlaai bij de koffie/thee.

 

Vaststellen van de agenda
Er komen geen reacties op de vraag of er nog opmerkingen of aanvullingen zijn op de agenda, dus wordt er conform de agenda verder gegaan.

 

 1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 september 2021

De notulen zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van oktober 2021 en staan op onze website.

Er komen geen opmerkingen en de notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan Harrie Biemans voor het vastleggen hiervan. Jarenlang was Harrie onze vaste notulist, dit waren zijn laatste notulen, hierna is hij gestopt met deze taak. Alle waardering voor zoveel en altijd keurige verslaglegging.

 

Naar aanleiding van de notulen deelt de voorzitter mee dat er een aanpassing van de statuten plaats zal moeten vinden in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die per 1 juli 2021 in werking getreden is. We hebben een overgangsperiode van 5 jaar om dit te regelen. Het bestuur gaat hiermee aan de slag en in een volgende Algemene Ledenvergadering zullen we de noodzakelijke statutenwijzigingen voorleggen aan de leden.

 

 1. Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 is opgenomen in de Nieuwsbrief van april 2022. Secretaris Willy Kuipers  

neemt het verslag op hoofdpunten door. 2021 Is vanwege corona een bijzonder jaar geweest. Een groot gedeelte van het jaar konden de vaste activiteiten geen doorgang vinden en grotere bijeenkomsten zijn helemaal niet mogelijk geweest. Het is heel fijn, dat ondanks het zo lang stil liggen van activiteiten, onze vrijwilligers trouw  gebleven zijn. Zij hebben na de coronatijd praktisch allemaal hun taak weer opgepakt.                                    

Er zijn ook vrijwilligers die tijdens de coronatijd steeds doorgegaan zijn met werkzaamheden die wel mogelijk waren, zoals het tuinieren en het uitvoeren van klussen en het werk aan de Nieuwsbrief. Ook de beheerders zijn altijd doorgegaan met hun werk. Willy dankt alle vrijwilligers voor hun inzet.

Ze benoemt verder de vele activiteiten waaraan deelgenomen kan worden, er is voor elk wat wils. Jammer dat ze in 2021 maar beperkt doorgang konden vinden. Het jaarverslag eindigt met de hoop dat in 2022 alles weer gewoon georganiseerd kan worden.

De secretaris wordt met applaus bedankt.

 

4. Financieel verslag 2021

Aan de hand van een aantal sheets geeft penningmeester Frits van Meijl een overzicht van de stand van zaken. De sheets laten de cijfers zien van wat begroot was voor 2021, wat de werkelijke cijfers zijn in 2021 en wat begroot is voor 2022.

De inkomsten komen uit: contributies, subsidie van de gemeente, bijdrage van RABO Clubsupport (684,-) verhuur en omzet in Ons Kwartier. De laatst genoemde inkomsten zijn in 2021 iets minder dan begroot door minder omzet in Ons Kwartier vanwege de sluiting door corona.

Aan de uitgavenkant is om dezelfde reden (sluiting door corona) wat minder uitgegeven dan begroot was, waardoor voor 2021 een positief resultaat genoteerd kan worden van € 1306,-

De penningmeester geeft hierover duidelijke uitleg en krijgt daarvoor van de aanwezigen een applaus als dank.

 

 1. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit Rinus van den Elsen en Riky van den Berg hebben de boeken gecontroleerd. Rinus van den Elsen geeft een toelichting. Hij geeft aan dat de kascontrole goed voorbereid was door de penningmeester en dat hij op al hun vragen duidelijk antwoord en uitleg heeft gegeven. De administratie zag er keurig uit, daarvoor een compliment voor de penningmeester.

De kascontrolecommissie adviseert de penningmeester en daarmee het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord met een applaus. De leden van de kascontrolecommissie worden bedankt.

 

 1. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Rinus van den Elsen en Harrie van Horne (was reserve) vormen de nieuwe kascontrolecommissie. André Meulman meldt zich aan als reserve-lid. Onder dank van de vergadering worden zij benoemd.

 

 1. Bestuursverkiezing

Statutair aftredend zijn AnneMarie van Kuijk en Frits van Meijl, beiden hebben zich bereid verklaard herkiesbaar te zijn voor een volgende periode. Beiden worden met applaus herkozen.

Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering (7 september 2021) was Willy Kuipers statutair aftredend en herkiesbaar. Helaas is toen vergeten om dat aan de orde te stellen. Vraag aan de leden dit met terugwerkende kracht alsnog te bekrachtigen. Onder applaus wordt hiermee akkoord gegaan.

 

 1. Begroting 2022

Aan de hand van sheets laat de penningmeester zien hoe de begroting voor 2022 eruit ziet. Deze voorziet in een voordelig resultaat van € 500,- en roept weinig vragen op. Onder applaus wordt de begroting 2022 vastgesteld.

 

 1. Ons Kwartier

Het zit in de planning om de stoelen in Ons Kwartier opnieuw te laten bekleden. De stoelen zijn verder nog in goede staat en zitten prima, maar de bekleding vertoont wat slijtage. Een frisse nieuwe bekleding zal zeker ten goede komen aan de uitstraling van Ons Kwartier. Ook wordt er gezocht naar wat gemakkelijker te hanteren tafels.

Wat betreft de bemensing van Ons Kwartier zou een uitbreiding van de groep beheerders en gastvrouwen/heren heel welkom zijn.

 

 1. Rondvraag
 • Er is een damesring gevonden. De eigenares blijkt aanwezig te zijn, dus dat is meteen opgelost.
 • Frank Kuipers heeft een tip in verband met de invoering van de WBTR:  Op maandag 30 mei wordt er een webinar georganiseerd over deze wet door Cordaadwelzijn die verzorgd wordt door een notaris. Aanmelden hiervoor is mogelijk.
 • André Meulman geeft aan dat hij er principieel op tegen is dat in het blad “Ons” soms een reklamefolder gestopt wordt. Hij wil het blad bezorgen, maar voelt er niets voor daarmee tegelijkertijd reklame te bezorgen. Willy (secretaris) zal dit standpunt melden bij de KBO en laten weten welke reactie zij hierop krijgt.
 • Gerrit van Hees vraagt na of de aanpassing van de audio-voorziening ook opgenomen moet worden in de begroting. Arno (voorzitter) antwoordt dat al bekeken is welke aanpassingen nodig zijn en gebleken is dat die wel mee zullen vallen. Dus dat gaat in orde komen.

 

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering die vlot en goed verlopen is. Iedereen wordt uitgenodigd om onder het genot van een drankje nog even gezellig na te praten. Daar wordt met plezier gebruik van gemaakt.

 

Wil Thijssen, 28 april 2022.