Notulen Ledenvergadering 2020

Op dinsdag 3 maart heeft de Algemene Ledenvergadering van Seniorenvereniging Maarheeze plaats gevonden. Hierbij vindt u de concept notulen.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 3 maart 2020
om 19.30 uur in Ons Kwartier.

1. Opening

Voorzitter Arno Baks opent de vergadering.

Namens het bestuur een hartelijk welkom aan de circa 50 aanwezige leden.

Dit jaar vieren wij ons 60-jarig bestaan. Van de oprichters is nog steeds één persoon lid van onze vereniging en dat is Gerard Biemans. Voor de jubileumvieringen hebben zich ruim 300 leden aangemeld. Een geweldig mooi aantal. Hopelijk krijgen de leden die je tot op heden nauwelijks hebt gezien hierdoor de smaak te pakken en gaan zij zich vaker melden in Ons Kwartier.
Vraag: zijn er opmerkingen of aanvullingen op de agenda? Nee. Dan conform agenda verdergaan.
 

2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 19 februari 2019

De notulen zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van februari 2020.

Er komen geen opmerkingen over en deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

De voorzitter bedankt Harrie Biemans voor het vastleggen van de notulen.

 

3. Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 is opgenomen in de Nieuwsbrief van februari 2020.

Willy Kuipers neemt het jaarverslag op hoofdpunten nog even door.
Met name de vele vrijwilligers van onze vereniging worden nog eens extra vernoemd. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zouden de activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Er volgt een luid applaus voor al onze vrijwilligers. 

 

4. Financieel verslag 2019

Penningmeester Frits van Meijl geeft een overzicht van de stand van zaken middels een aantal sheets.

Er volgt een sheet met daarop de inkomsten, zowel begroot als definitief over 2019.
Hetzelfde geldt voor Algemene Zaken en Activiteiten.
Bij de Activiteiten wordt vermeld dat het kaarten, het kienen en het koersballen zichzelf moeten bedruipen en dat de betreffende begeleiders dit keurig voor elkaar hebben. Hierop volgt een applaus.
Bovenvermelde sheets worden doorgenomen en de penningmeester geeft bij enkele onderdelen een duidelijke toelichting.
Voor 2019 kunnen wij een positief resultaat noteren van €398,--

Ook de Balans per 31-12-2019 wordt getoond, naast de cijfers van 2018.

Na de toelichting komen er geen vragen of opmerkingen over bovenstaande punten.
Met applaus wordt Frits bedankt.

 

5. Verslag kascontrolecommissie

De boeken zijn gecontroleerd door Rinus van den Elsen en Frans Keizer. Rinus van den Elsen geeft een toelichting. De vorige kascontrolecommissie had de passage opgenomen “omzet kasontvangsten worden niet individueel op opbrengst geregistreerd. Dit betekent dat we mogelijk (klein) risico lopen”. Het bestuur heeft hier serieus naar gekeken, maar gezien de aard van onze organisatie en de betrokkenheid van de vrijwilligers wordt het eventuele afbreukrisico aanvaardbaar gevonden. Het anders organiseren heeft te veel consequenties. Daarom zo laten.
De penningmeester heeft keurig werk geleverd. Frits bedankt.
De penningmeester en daarmee ook het bestuur wordt décharge verleend.

De leden van de kascontrolecommissie worden bedankt.

 

6. Benoeming kascontrolecommissie

Riky van den Berg meldt zich aan voor de kascontrolecommissie. Frans Keizer blijft ook aan.
Rinus van den Elsen wordt reserve.

Onder dank van de vergadering worden zij benoemd.

 

7. Bestuursverkiezing

De voorzitter bedankt Huub Peskens. Helaas is Huub verhinderd. Applaus voor Huub. De blijk van waardering zal op een later tijdstip aan Huub worden overhandigd.
Voor de vacature in het bestuur heeft Wil Thijssen zich kandidaat gesteld. Met applaus wordt zij gekozen.
Wil neemt plaats achter de bestuurstafel. Welkom.
Frans Keizer stelt de vraag hoe het gaat als nog iemand anders zich kandidaat stelt, hoe verhoudt zich dit dan tot in deze situatie Wil, die al een aantal maanden met het bestuur heeft meegedraaid. Willy Kuipers antwoordt dat dit geen probleem hoeft te zijn. Mocht de andere persoon worden gekozen, dan heeft Wil de nodige ervaring opgedaan en verder geen probleem.
 

8. Begroting 2020

Aan de hand van sheets toont Frits de begroting 2020.

Frits geeft hierop een toelichting. Er wordt een positief resultaat verwacht van €500,--
Na de toelichting komen er geen vragen of opmerkingen. Frits bedankt.

 

9. Rondvraag
- Arno Baks vraagt eerst aandacht voor onze nieuwe website: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl
Hij is gemaakt door Ron Kuipers en Wil Thijssen heeft er de nodige uren ingestoken om hem te vullen.
Op het scherm volgt alvast een voorproefje. Vanaf vandaag is de website in de lucht. Ga eens kijken, je vindt er alle benodigde informatie over onze vereniging. Doen.
- Verder geeft Arno aan dat er overleg is met KBO-Brabant vanwege een mogelijke statutenwijziging. Maar om de statuten te wijzigen is formeel toestemming nodig van KBO-Brabant.
Waarom een statutenwijziging?
1. Wat ons betreft mag de K van KBO eraf;
2. Pas lid vanaf 50 jaar;
3. De zittingsperiode.
Omdat er een statutenwijziging aanstaande is vanwege het terugkrijgen van de ANBI-status, is het vanwege de kosten beter om dit dan meteen mee te nemen.
Indien er een statutenwijziging komt, zal dit in een algemene ledenvergadering worden voorgelegd.
- Riky van den Berg heeft een vraag over de keuringsarts rijbewijs. Zij is hier heel tevreden over. Maar toen zij anderen hierop attendeerde ontstonden er problemen om een afspraak te maken. AnneMarie van Kuijk geeft aan dat de keuringsarts eenmaal per maand komt. Via regelzorg moet vooraf een afspraak worden gemaakt. En dan word je gewoon geholpen.

 

10. Sluiting van de vergadering

Arno Baks dankt iedereen voor de bijdrage aan deze vergadering.
Hij vervolgt: Blijf lekker zitten en neem nog een drankje. Hier wordt gezellig gebruik van gemaakt.

 

Harrie Biemans, 4 maart 2020