31 Maart Algemene Ledenvergadering


Op vrijdagmiddag 31 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze seniorenvergadering plaats. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en over de planning voor het lopende jaar aan de hand van het jaarverslag 2022, het financieel verslag 2022 en de begroting voor 2023. Verder staan de vaste punten verkiezing kascontrolecommissie en bestuursverkiezing op de agenda.

De agenda, het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting vindt u in de Nieuwsbrief van maart. In de Nieuwsbrief van mei 2022 en op deze website onder het kopje Vereniging, vindt u de concept-notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering (26 april 2022).

De vergadering wordt gehouden in “Ons Kwartier” en begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur.) In verband met de voorbereiding graag aanmelden bij de balie in Ons Kwartier of telefonisch 0495- 623589.

We hopen veel leden te mogen begroeten op deze jaarlijkse voor de vereniging belangrijke vergadering.

A G E N D A

1. Opening en vaststellen van de agenda.

2. Notulen van de vorige jaarvergadering 26 april 2022.

3. Verslag van de Algemene ledenvergadering op 30 november 2022.

4. Jaarverslag 2022.

5. Financieel verslag 2022.

6. Verslag kascontrolecommissie.

7. Benoeming kascontrolecommissie.

8. Bestuursverkiezing. Statutair aftredend en herkiesbaar zijn Arno Baks en Wil Thijssen. Aftredend en niet herkiesbaar: Willem van Gijzel.

    Kandidaat-bestuursledenkunnen zich tot 1 week voor de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat.

9. Begroting 2023.

10. Ons Kwartier.

11. Rondvraag.

12. Sluiting