Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op vrijdag 31 maart 2023 in Ons Kwartier.

Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op vrijdag 31 maart 2023  in Ons Kwartier. 

Aanwezig: Het voltallige bestuur : Arno Baks, Annemarie van Kuijk, Frits van Meijl, Willy Kuipers,

Wil Thijssen en 52 leden.

 1. Opening

Voorzitter Arno Baks opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Het verheugt hem dat hij kan beginnen met het goede nieuws dat er deze keer veel meer leden aanwezig zijn dan bij de vorige Algemene Ledenvergadering. Compliment voor deze goede opkomst.

 Vaststellen van de agenda

Er komen geen reacties op de vraag of er nog opmerkingen of aanvullingen zijn op de agenda, dus wordt er conform de agenda verder gegaan.

 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2022

Aangegeven was dat deze concept-notulen in de Nieuwsbrief en op onze website te vinden waren. Dat laatste klopte, maar er is verzuimd om deze in de Nieuwsbrief op te nemen. *

Er liggen nu kopieën op de tafels. Voor alle duidelijkheid geeft de voorzitter een overzicht van de inhoud van deze notulen en licht de daarin opgenomen agendapunten kort toe.

Er komen geen vragen of opmerkingen en de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 * Achteraf bleek dat de melding, dat verzuimd was om de concept-notulen van 26 april op te nemen in de Nieuwsbrief, niet juist was. De notulen van de ALV 2022 waren wel opgenomen in de Nieuwsbrief namelijk in de Nieuwsbrief van juli 2022.  

 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2022

Dit was een extra ledenvergadering i.v.m. de vaststelling van een statutenwijziging en de vaststelling van het huishoudelijk reglement. Ook het verslag van deze ledenvergadering is door de voorzitter voorgelezen en toegelicht. Er komen geen vragen of opmerkingen en de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 4. Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 is opgenomen in de Nieuwsbrief van maart 2023. Secretaris Willy Kuipers 

neemt het verslag op hoofdpunten door. Ons ledenaantal is weer iets gegroeid, per 1 januari 2023 was dat  628 leden. De informatievoorziening van onze vereniging gaat op de eerste plaats via de maandelijkse Nieuwsbrief die door de leden positief ontvangen wordt en daarnaast via onze website. Het gebouw en de tuin van Onze School zien er dankzij de inzet van onze vrijwilligers altijd prima uit. Dit jaar mocht de tuinwerkgroep zelfs de Groenprijs in ontvangst nemen vanwege de prachtige tuin rondom het gebouw.

We zijn heel blij met het grote aantal vrijwilligers dat actief is in onze vereniging. Willy noemt als voorbeeld de ouderenadviseurs, de cliëntondersteuners, de belasting-invulhulpen, de lief en leed groep, de beheerders, de gastvrouwen en -heren, de makers en bezorgers van de Nieuwsbrief. Voor deze en alle andere vrijwilligers werd op 23-4 een leuke vrijwilligersmiddag georganiseerd als bedankje voor hun inzet.

Er zijn ook veel vrijwilligers betrokken bij de activiteiten die voor de leden georganiseerd worden. Er is een programma van wekelijkse activiteiten en daarnaast worden ook regelmatig speciale activiteiten georganiseerd. In 2022 waren dat bv. een busreisje naar de musical “Soldaat van Oranje”, het verlate 60-jarig jubileum en het 100-jarig bestaan van het schoolgebouw.

Het jaarverslag eindigt met de hoop dat we in 2023 weer heel veel mensen mogen ontmoeten tijdens onze activiteiten.

De secretaris wordt met applaus bedankt.

 5. Financieel verslag 2022

Aan de hand van een aantal sheets geeft penningmeester Frits van Meijl een overzicht van de stand van zaken. De sheets laten de cijfers zien van wat begroot was voor 2022 en wat de werkelijke cijfers zijn geworden in 2022.

 De inkomsten komen uit: contributies, subsidie van de gemeente, donaties zoals de bijdrage van RABO Clubsupport, verhuur en omzet in Ons Kwartier. De laatst genoemde inkomsten zijn in 2022 gestegen doordat we in 2022 weer meer bezoekers in Ons Kwartier hebben mogen ontvangen.

Aan de uitgavenkant is te zien dat er een groot bedrag uitgegeven is aan de inventaris van Ons Kwartier. Dat betreft nieuwe bekleding van de stoelen en het opknappen van de biljarts. Ook voor het jubileumfeest is een groot bedrag uitgegeven. Beide grote uitgaven konden worden gefinancierd uit reserveringen bestemd voor deze doelen.  Boekjaar 2022 kan worden afgesloten met een positief resultaat van  € 7469,-

De uitleg van de penningmeester is duidelijk, er zijn geen vragen. Hij krijgt van de aanwezigen een applaus als waardering voor zijn werk.

 

6. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit Rinus van den Elsen en Harry van Horne hebben op 8-2 de boeken gecontroleerd. Rinus van den Elsen geeft een toelichting. Hij geeft aan dat de kascontrole goed voorbereid was door de penningmeester, alles lag klaar en zag er keurig uit. De commissieleden kregen  op al hun vragen duidelijk antwoord en uitleg, daarvoor een compliment voor de penningmeester.

De kascontrolecommissie adviseert de penningmeester en daarmee het bestuur décharge te verlenen.

De vergadering gaat hiermee akkoord met een applaus. De leden van de kascontrolecommissie worden bedankt.

 7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Harrie van Horne en André Meulman (was reserve) vormen de nieuwe kascontrolecommissie. Jan Migchels  meldt zich aan als reserve-lid. Onder dank van de vergadering worden zij benoemd.

 8. Bestuursverkiezing

Statutair aftredend zijn Arno Baks en Wil Thijssen. Beiden hebben zich bereid verklaard herkiesbaar te zijn voor een volgende periode. Beiden worden met applaus herkozen.

Arno geeft aan dat zijn herverkiezing mogelijk is door de statutenwijziging die afgelopen verenigingsjaar plaats heeft gevonden. Eerder stond in de statuten dat bestuursleden maximaal voor twee periodes herkiesbaar zijn. Arno zou door deze bepaling niet gekozen kunnen worden, omdat hij zijn bestuursfunctie al drie periodes uitgevoerd heeft. Gelukkig staat in de nu geldende statuten dat bestuursleden steeds herkiesbaar kunnen zijn en dat betekent dat onze ervaren en deskundige voorzitter zijn werk kan voortzetten.

 Aftredend als bestuurslid is Willem van Gijzel. Willem licht toe dat hij zijn bestuurstaak met veel plezier uitgevoerd heeft, maar zich om gezondheidsredenen genoodzaakt voelde om te stoppen. Hij laat weten dat hij nog regelmatig in Ons Kwartier aanwezig zal zijn om de aardige mensen die hij daar heeft leren kennen te ontmoeten. De voorzitter bedankt Willem voor zijn altijd enthousiaste inzet en onderstreept deze waardering met een paar flesjes wijn.

Willem was afgevaardigde van de beheerders in het bestuur. Over de invulling van de ontstane vacature wordt door de beheerders nagedacht. Een eventuele nieuwe kandidaat kan dan in de volgende Algemene Ledenvergadering benoemd worden.

 9. Begroting 2023

Aan de hand van sheets laat de penningmeester zien hoe de begroting voor 2023 eruit ziet. Deze voorziet in een voordelig resultaat van € 700,- .

De voorzitter geeft aan dat onze financiële situatie zodanig is, dat het niet nodig is om de tarieven van de consumpties in Ons Kwartier te verhogen. Mocht dit in de toekomst toch ooit nodig blijken dan zal het bestuur ervoor kiezen om alcoholische dranken iets duurder te maken. De koffie/thee blijft dan € 0,50.

We willen zo laagdrempelig mogelijk blijven, zodat het voor iedereen mogelijk is Ons Kwartier te bezoeken en een kopje koffie/thee te gebruiken.

 De volgende vragen worden gesteld:

  • Is het pinnen met name van kleine bedragen niet nadelig voor de vereniging, omdat daarvoor aan de bank kosten betaald moeten worden?

Dat is geen probleem, die kosten voor de bank zijn erg laag en pinnen kan vanaf € 1,-.

  • Is het niet erg veel dat van de € 20,- contributie €13,- afgedragen moet worden aan de KBO?

Dat is inderdaad in verhouding best veel en is binnen de KBO ook regelmatig een punt van discussie. Toch hebben we ervoor gekozen om lid te blijven vanwege de professionele ondersteuning die we van de KBO   

krijgen. Te denken valt dan onder andere aan: juridische hulp indien nodig, de KBO-programma’s voor ledenadministratie en financiële administratie die we gebruiken, de scholing van ouderenadviseurs en belastingondersteuners die de KBO jaarlijks verzorgt, het afkopen van zaken als BUMA-rechten waardoor wij zonder verdere kosten muziek kunnen draaien in Ons Kwartier. Belangrijk is ook dat de KBO opkomt voor onze belangen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en pensioen.

En daarnaast is ook het blad “Ons” een gewaardeerd onderdeel van de service van de KBO.

Alles bij elkaar blijft het zinvol lid te blijven van de KBO.

  • Is er overleg tussen ons bestuur en de KBO?

Er is regelmatig overleg in de vorm van bijeenkomsten over diverse onderwerpen. Ook ontvangen we digitale en schriftelijke informatie en kunnen we terecht op de website www.kbo-brabant.nl.

  • Waar komt de subsidie vandaan die de vereniging ontvangt?

Dat betreft de gemeentelijke subsidie die de gemeente Cranendonck beschikbaar stelt voor de verenigingen, omdat zij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. De afgelopen twee jaar is het bedrag hetzelfde gebleven, er heeft geen indexatie plaats gevonden.

 Onder applaus wordt de begroting 2023 vastgesteld.

 10. Ons Kwartier

Afgelopen jaar is dus geïnvesteerd in nieuwe bekleding voor de stoelen,  verbetering van de geluidsapparatuur en de aanschaf van een nieuwe vaatwasser. Voor 2023 staan nieuwe tafels op de planning. De bestelling is gedaan, de levering zal over een paar maanden zijn.

Verder alleen nog het goede bericht dat het aantal bezoekers van Ons Kwartier in de lift zit, waar we heel blij mee zijn.

 11. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering die vlot en goed verlopen is. Iedereen wordt uitgenodigd om onder het genot van een drankje nog even gezellig na te praten. Daar wordt met plezier gebruik van gemaakt.

 Wil Thijssen, 2 april 2023.